Zasady udzielania świadczeń w poradniach specjalistycznych

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS)

1. Do podstawowych zadań realizowanych przez Centrum Medyczne w zakresie prowadzenia ambulatoryjnych poradni specjalistycznych należy:
-> sprawowanie opieki zapobiegawczej, uzupełniającej zadania objęte podstawową opieką zdrowotną,
-> udzielanie uzupełniających, indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych w poszczególnych specjalnościach, w formie opieki ambulatoryjnej.

2. Centrum Medyczne zapewnia rejestrację pacjentów na wizyty ambulatoryjne oraz wizyty domowe w AOS na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego oraz za pośrednictwem osoby trzeciej.

3. Pacjenci w AOS przyjmowani są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza kierującego ubezpieczenia zdrowotnego.
-> skierowanie dla ubezpieczonego nie jest wymagane do świadczeń ginekologa i położnika.
-> w przypadku długotrwałego leczenia w poradni specjalistycznej w AOS skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wymagane jest tylko przy pierwszej wizycie i jest ważne aż do zakończenia procesu leczniczego.
-> w przypadku przerwy w leczeniu trwającej ponad 12 miesięcy lub innego rozpoznania choroby, stanowiącej wskazanie do leczenia specjalistycznego w AOS prowadzonego wcześniej w danej komórce organizacyjnej, wymaga się ponownego skierowania do poradni.

4. Kolejka osób oczekujących w AOS podlega rejestracji w programie "KS PPS" oraz w formie papierowej.

5. Przyjęcie pacjenta w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w AOS wymaga potwierdzenia jego prawa do ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie w obowiązującymi przepisami prawa w dniu przyjęcia;

6. Dokumentacja medyczna w AOS prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej.

7. Badania specjalistyczne zapewnia lekarz specjalista w takim zakresie, jaki przewiduje procedura leczenia danego schorzenia i konkretna potrzeba zdiagnozowania choroby.