Pielęgniarka środowiskowo - rodzinna POZ

Informacja o dostępności, trybie kierowania oraz zasadach udzielania świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej:

I. Dostępność do świadczeń i tryb kierowania:
1. Pielęgniarską opieką środowiskową mogą być objęci świadczeniobiorcy, którzy:
1) ze względu na istniejące problemy zdrowotne (stany poszpitalne lub schorzenia przewlekłe) wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich,
2) nie są objęci świadczeniami opieki długoterminowej realizowanej stacjonarnie, oraz nie kwalifikują się do świadczeń hospicjum domowego i świadczeń długoterminowej opieki domowej nad pacjentem wentylowanym mechanicznie,
3) uzyskali do 60 punktów w zmodyfikowanej skali Barthel stanowiącej załącznik nr 12 do zarządzenia.
4) złożyli deklarację wyboru pielęgniarki POZ.

2. Do pielęgniarskiej opieki środowiskowej świadczeniobiorcy mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez:
1) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
2) pielęgniarkę poz, położną poz oraz rodzinę, opiekunów lub instytucje.

II. Zasady udzielania świadczeń
1. Realizacja opieki nad świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do objęcia pielęgniarską opieką środowiskową następuje w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8.00. a 18.00. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zachowania ciągłości opieki, także w pozostałe dni tygodnia, w godzinach uzgodnionych ze świadczeniobiorcą;
2. Pielęgniarska opieka środowiskowa nad pacjentem odbywa się zgodnie z ustalonym i zaakceptowanym przez świadczeniobiorcę lub jego opiekuna prawnego ,,Indywidualnym planem opieki" sporządzonym przez pielęgniarkę poz sprawującą pielęgniarską opiekę środowiskową;
3. Indywidualny plan opieki ustalany jest w oparciu o niżej podany ,,Wykaz czynności pielęgniarskich wykonywanych w ramach sprawowania pielęgniarskiej opieki środowiskowej";
4. Przy zabezpieczeniu środków niezbędnych do realizacji ,,Indywidualnego planu opieki", o którym mowa w punkcie 2 i 3 obowiązują następujące zasady:
1) środki higieniczne i opatrunkowe (wata, lignina, gaza, plastry, bandaże, jałowe gaziki, jałowe opatrunki na rany, szpatułki, kwacze) oraz środki dezynfekcyjne i odkażające niezbędne do realizacji zadań wynikających z planu pielęgnacji - zapewnia pielęgniarka sprawująca pielęgniarską opiekę środowiskową realizująca umowę z NFZ,
2) środki higieny osobistej - mydło, szampon, ręczniki, nożyczki, maszynki do golenia, itp. zapewnia świadczeniobiorca, rodzina świadczeniobiorcy lub jego opiekun prawny,
3) leki, środki farmakologiczne (w tym specjalistyczne opatrunki do leczenia odleżyn), jak również środki ortopedyczne i pomocnicze oraz sprzęt medyczny niezbędne do wykonywania czynności higieniczno-pielęgnacyjnych przez pielęgniarkę opieki środowiskowej powinny być zapewnione przez świadczeniobiorcę, rodzinę świadczeniobiorcy lub jego opiekuna prawnego,
4) środki wymienione w punkcie 3 zleca lekarz ubezpiecza zdrowotnego (lekarz poz lub lekarz specjalista) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

III. Wykaz czynności pielęgniarskich wykonywanych w ramach sprawowania pielęgniarskiej opieki środowiskowej
1. Kąpiel pacjenta leżącego w łóżku obejmuje mycie całego ciała, podmycie krocza, mycie, czesanie i suszenie włosów, toaletę p/odparzeniową i p/odleżynową, zmianę bielizny osobistej, zmianę pampersa
2. Kąpiel pod nadzorem w łazience obejmuje pomoc przy myciu, czesaniu i suszeniu włosów
3. Wykonanie toalety porannej lub wieczornej u pacjenta leżącego obejmuje mycie obwodowych części ciała pacjenta, czesanie włosów, podmycie krocza, toaletę p/odparzeniową i p/odleżynową, obcinanie paznokci, zmianę pampersa
4. Pomoc pacjentowi przy wykonaniu toalety porannej lub wieczornej obejmuje pomoc przy myciu obwodowych części ciała pacjenta, czesaniu włosów, podmyciu krocza, ewentualne obcinanie paznokci
5. Przesłanie łóżka pacjentowi leżącemu obejmuje częściową zmianę pościeli, stosowanie udogodnień, zabezpieczenie pacjenta przed urazem
6. Toaleta jamy ustnej obejmuje mycie protez zębowych
7. Pomoc przy toalecie jamy ustnej obejmuje ewentualne mycie protez zębowych
8. Golenie zarostu twarzy
9. Pomoc przy myciu głowy obejmuje pomoc przy czesaniu i suszeniu włosów
10. Mycie głowy w łóżku pacjentowi leżącemu obejmuje mycie, czesanie i suszenie włosów
11. Zakładanie czepca w przypadku wszawicy obejmuje mycie, czesanie i suszenie włosów
12. Zmiana lub pomoc przy zmianie bielizny osobistej obejmuje zmianę pampersa
13. Zmiana bielizny pościelowej u pacjenta leżącego obejmuje ścielenie łóżka z chorym
Świadczenia pielęgnacyjno-lecznicze
14. Karmienie pacjenta obejmuje przygotowanie posiłku do podania oraz poradnictwo żywieniowe i edukację w zakresie żywienia dietetycznego w stanach chorobowych.

=> Następna strona