Dostępność cyfrowa

Centrum Medyczne Nieporęt zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cm.nieporet.pl oraz bip.cm.nieporet.pl.

Strona internetowa Centrum Medycznego Nieporęt sp. z. o.o. jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak podwyższonego kontrastu,
  • brak możliwości powiększenia wielkości liter na stronie,
  • brak informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika CMN. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020r. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 28.03.2023r.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Marlena Rembelska adres poczty elektronicznej: kadry@cmn.nieporet.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: tel.: (22) 767-57-24

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Medycznego Nieporęt sp.z o. o.
ul. Podleśna 4 05-126 Nieporęt

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Główne wejście oraz wejście do Działu Fizjoterapii znajdują się od ulicy Podleśnej (na przeciw przedszkola) oraz boczne wejścia (do Poradni Dzieci Chorych oraz Poradni Dzieci Zdrowych) znajdują się bezpośrednio przy ul. Podleśnej. Do wejść prowadzą stopnie. Przy wszystkich wejściach znajdują się podjazdy dla wózków. Drzwi wejściowe zarówno wejścia głównego, jak i bocznych posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne do poruszania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Budynek posiada parter oraz piętro pierwsze.

W budynku nie jest zainstalowana winda, wszystkie pomieszczenia dla pacjentów znajdują się na parterze budynku. Na pierwsze piętro, gdzie mieszczą się pomieszczenia administracji oraz księgowości prowadzą schody. Rejestracja znajduje się na parterze, po lewej stronie wejścia głównego. Lada rejestracji nie jest obniżona. Tablica informacyjne znajduje się przy wejściu głównym po prawej stronie. Po prawej stronie przy wejściu głównym oraz po prawej stronie rejestracji znajdują się tablice z ogłoszeniami. Trudność może dotyczyć ogłoszeń zamieszczonych w wyższej części tablicy – z pozycji osoby siedzącej na wózku ogłoszenia będą nieczytelne. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia głównego w korytarzu oraz w korytarzu w Poradni Dzieci Chorych. Dla osób na wózkach dostępny jest parter. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownik schodzi na parter do interesanta po zawiadomieniu przez pracownika Rejestracji o konieczności obsługi interesanta ze szczególnymi potrzebami, w tym interesanta z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – obydwa przy wejściu głównym. Miejsca postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana), są w całości dostosowane.

Inne informacje

Dojazd do budynku Centrum Medycznego Nieporęt:

  • autobusami ZTM numer 735 oraz 705 (przystanek „Osiedle Las” po obu stronach ulicy Jana Kazimierza, chodnik i przejście dla pieszych)
  • samochodem ulicą Jana Kazimierza, Podleśną