Zakres opieki sprawowanej przez lekarza POZ, wybór i zmiana lekarza oraz prawa pacjenta.

Osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia ma prawo wyboru lekarza pierwszego kontaktu czyli Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), a także pielęgniarki i położnej środowiskowej spośród osób posiadających umowę z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystarczy tylko wypełnić deklarację, która jest dostępna u tych właśnie świadczeniodawców. Wybierając swojego lekarza lub pielęgniarkę nie obowiązuje rejonizacja. Możemy więc zapisać się w dowolnej placówce która ma kontrakt z NFZ. Można zapytać o to w rejestracji lub sprawdzić czy na budynku umieszczona jest tablica z logo i napisem Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeśli z jakichś powodów zechcemy zmienić lekarza lub pielęgniarkę możemy to zrobić bezpłatnie dwa razy w roku. Każda kolejna zmiana jest możliwa, ale po wniesieniu opłaty w wysokości 80 PLN. Nie płacimy, gdy zmieniamy miejsce zamieszkania lub gdy nasz lekarz lub pielęgniarka przestaną udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, a także z innych przyczyn niezależnych od naszej woli.

W przypadku rezygnacji z dotychczasowego lekarza POZ i wyboru nowego należy jedynie wypełnić u nowego lekarza deklarację wyboru.

Zmieniając lekarza warto pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu lekarzowi. Poprzedni świadczeniodawca jest zobowiązany do wydania kopii lub odpisów dokumentacji medycznej. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi wnioskujący pacjent (cena 1 strony wynosi obecnie 23 grosze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2004r).

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w przychodni lub ośrodku zdrowia codziennie w godzinach od 8.00-19.00.

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna.

Informacja o dostępności, trybie kierowania oraz zasadach udzielania świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej.

Dostępność do świadczeń i tryb kierowania.

 • Pielęgniarską opieką środowiskową mogą być objęci świadczeniobiorcy, którzy:
  • ze względu na istniejące problemy zdrowotne (stany poszpitalne lub schorzenia przewlekłe) wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich,
  • nie są objęci świadczeniami opieki długoterminowej realizowanej stacjonarnie, oraz nie kwalifikują się do świadczeń hospicjum domowego i świadczeń długoterminowej opieki domowej nad pacjentem wentylowanym mechanicznie,
  • uzyskali do 60 punktów w zmodyfikowanej skali Barthel stanowiącej załącznik nr 12 do zarządzenia,
  • złożyli deklarację wyboru pielęgniarki POZ.
 • Do pielęgniarskiej opieki środowiskowej świadczeniobiorcy mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez:
  • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  • pielęgniarkę POZ, położną POZ oraz rodzinę, opiekunów lub instytucje.

Zasady udzielania świadczeń

 • Realizacja opieki nad świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do objęcia pielęgniarską opieką środowiskową następuje w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8.00. a 18.00. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zachowania ciągłości opieki, także w pozostałe dni tygodnia, w godzinach uzgodnionych ze świadczeniobiorcą;
 • Pielęgniarska opieka środowiskowa nad pacjentem odbywa się zgodnie z ustalonym i zaakceptowanym przez świadczeniobiorcę lub jego opiekuna prawnego ,,Indywidualnym planem opieki” sporządzonym przez pielęgniarkę poz sprawującą pielęgniarską opiekę środowiskową;
 • Indywidualny plan opieki ustalany jest w oparciu o niżej podany ,,Wykaz czynności pielęgniarskich wykonywanych w ramach sprawowania pielęgniarskiej opieki środowiskowej”;
 •  Przy zabezpieczeniu środków niezbędnych do realizacji ,,Indywidualnego planu opieki”, o którym mowa w punkcie 2 i 3 obowiązują następujące zasady:
  • środki higieniczne i opatrunkowe (wata, lignina, gaza, plastry, bandaże, jałowe gaziki, jałowe opatrunki na rany, szpatułki, kwacze) oraz środki dezynfekcyjne i odkażające niezbędne do realizacji zadań wynikających z planu pielęgnacji – zapewnia pielęgniarka sprawująca pielęgniarską opiekę środowiskową realizująca umowę z NFZ,
  • środki higieny osobistej – mydło, szampon, ręczniki, nożyczki, maszynki do golenia, itp. zapewnia świadczeniobiorca, rodzina świadczeniobiorcy lub jego opiekun prawny,
  • leki, środki farmakologiczne (w tym specjalistyczne opatrunki do leczenia odleżyn), jak również środki ortopedyczne i pomocnicze oraz sprzęt medyczny niezbędne do wykonywania czynności higieniczno-pielęgnacyjnych przez pielęgniarkę opieki środowiskowej powinny być zapewnione przez świadczeniobiorcę, rodzinę świadczeniobiorcy lub jego opiekuna prawnego,
  • środki wymienione w punkcie 3 zleca lekarz ubezpiecza zdrowotnego (lekarz poz lub lekarz specjalista) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wykaz czynności pielęgniarskich wykonywanych w ramach sprawowania pielęgniarskiej opieki środowiskowej

 • Kąpiel pacjenta leżącego w łóżku obejmuje mycie całego ciała, podmycie krocza, mycie, czesanie i suszenie włosów, toaletę p/odparzeniową i p/odleżynową, zmianę bielizny osobistej, zmianę pampersa.
 • Kąpiel pod nadzorem w łazience obejmuje pomoc przy myciu, czesaniu i suszeniu włosów.
 • Wykonanie toalety porannej lub wieczornej u pacjenta leżącego obejmuje mycie obwodowych części ciała pacjenta, czesanie włosów, podmycie krocza, toaletę p/odparzeniową i p/odleżynową, obcinanie paznokci, zmianę pampersa.
 • Pomoc pacjentowi przy wykonaniu toalety porannej lub wieczornej obejmuje pomoc przy myciu obwodowych części ciała pacjenta, czesaniu włosów, podmyciu krocza, ewentualne obcinanie paznokci.
 • Przesłanie łóżka pacjentowi leżącemu obejmuje częściową zmianę pościeli, stosowanie udogodnień, zabezpieczenie pacjenta przed urazem.
 • Toaleta jamy ustnej obejmuje mycie protez zębowych.
 • Pomoc przy toalecie jamy ustnej obejmuje ewentualne mycie protez zębowych.
 • Golenie zarostu twarzy.
 • Pomoc przy myciu głowy obejmuje pomoc przy czesaniu i suszeniu włosów.
 • Mycie głowy w łóżku pacjentowi leżącemu obejmuje mycie, czesanie i suszenie włosów.
 • Zakładanie czepca w przypadku wszawicy obejmuje mycie, czesanie i suszenie włosów.
 • Zmiana lub pomoc przy zmianie bielizny osobistej obejmuje zmianę pampersa
 • Zmiana bielizny pościelowej u pacjenta leżącego obejmuje ścielenie łóżka z chorym Świadczenia pielęgnacyjno-lecznicze.
 • Karmienie pacjenta obejmuje przygotowanie posiłku do podania oraz poradnictwo żywieniowe i edukację w zakresie żywienia dietetycznego w stanach chorobowych.

Podstawowe prawa pacjenta.

Właściwe przygotowanie się pacjenta do badań analitycznych jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala dzięki temu uniknąć tzw. błędu przedlaboratoryjnego. Uniknięcie go często decyduje o możliwości uzyskania wiarygodnego wyniku badania, jak również o możliwości porównywania wyników uzyskanych w różnym czasie.