Ogłoszenie

Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o. o. ul. Podleśna 4, 05-126 Nieporęt zatrudni:

 lekarza medycyny pracy

osoby do sprzątania powierzchni w Centrum Medycznym Nieporęt sp. z o. o.

Praca w siedzibie Centrum Medycznego Nieporęt sp. z o. o.

Wynagrodzenie do uzgodnienia w zależności od posiadanych kwalifikacji.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę, umowa kontraktowa lub umowa zlecenie.

Szczegółowe warunki do uzgodnienia. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres email: kadry@cmn.nieporet.pl do dnia 7 grudnia 2021

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o.o. mająca swoją siedzibę w Nieporęcie (05-126) przy ul. Podleśnej 4 reprezentowana przez Zarząd.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@cmn.nieporet.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na w/w stanowisko. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszystkie prawa realizowane są w oparciu o aktualne przepisy związane z ochroną danych osobowych.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom (osobom trzecim).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż podany w ogłoszeniu.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę* na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez CM Nieporęt sp. z o.o. przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych poniższego oświadczenia:

*Wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o.

*niepotrzebne skreślić